1/100 Shibuya Crossing / Tomohiro Okazaki / TERADAMOKEI Pictures / 2015

1/100 Shibuya Crossing / Tomohiro Okazaki / TERADAMOKEI Pictures / 2015

Katachi / Shugo Tokumaru / Kijek/Adamski / 2013

Katachi / Shugo Tokumaru / Kijek/Adamski / 2013

Tokyo City Symphony / SIX Inc / 2013

Tokyo City Symphony / SIX Inc / 2013